Сукаленко Т. М. Лінгвокультурні типажі в українській художній літературі ХІХ ст. : монографія / науковий редактор В. М. Бріцин. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 676 с.
ISBN 978-617-7621-44-6
Монографію присвячено моделюванню та комплексному аналізу лінгво-культурних типажів українського художнього дискурсу XIX ст.
У роботі досліджено поняття «лінгвокультурний типаж» у колі базових понять лінгвокультурології; схарактеризовано соціокультурну ситуацію в підросійській та підавстрійській Україні; визначено принципи системного моделювання типажів; розроблено модель опису лінгвокультурних типажів; змодельовано систему опозиційних протиставлень і поєднань типажів в українській лінгвокультурі; виокремлено спільні та відмінні риси концептуалізації типажів у свідомості носіїв культури підросійської та підавстрійської України ХІХ ст.; виявлено специфіку художнього дискурсу підросійської та підавстрійської України.
У монографії вперше в українському мовознавстві комплексно досліджено
лінгвокультурні типажі підросійської та підавстрійської України «чиновник», «пан», «панич», «пані» (панія), «панна», «селянин», «робітник», «студент», «священик», «москаль-солдат», «козак», «лях / поляк», «жид», «циган» з урахуванням їх поняттєвих, образно-перцептивних, оцінних і ціннісних характеристик.
Для філологів, соціолінгвістів, соціологів, усіх, хто цікавиться лінгвістикою.

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ …………………………………………….. 5
ПЕРЕДМОВА ………………………………………………………………………………. 7
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ОПИСУ ТИПАЖІВ ………………… 10
1.1. Лінгвокультурологія як окрема наукова парадигма …………… 10
1.2. Типізована особистість як об’єкт вивчення в
лінгвокультурології ……………………………………………………………….. 15
1.3. Базові характеристики лінгвокультурного типажу
як концепту ……………………………………………………………………………. 20
1.3.1. Аксіологічні домінанти у вивченні лінгвокультурних
типажів …………………………………………………………………………….. 30
1.3.2. Типаж у ціннісній системі лінгвокультури ………………… 35
1.3.3. Гендерна приналежність лінгвокультурних типажів ….. 40
1.4. Теоретичні засади опису лінгвокультурних типажів …………. 47
1.5. Лінгвокультурні типажі української художньої літератури
XIX ст.: принципи їх виділення й опису …………………………………. 49
1.6. Художній дискурс як сфера актуалізації лінгвокультурних
типажів …………………………………………………………………………………. 53
1.7. Поняття фрейм ………………………………………………………………… 63
1.8. Методика опису лінгвокультурних типажів ………………………. 67
РОЗДІЛ 2. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ
ПРОЦЕСИ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ РОСІЙСЬКОЇ ТА
АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ У ХІХ ст. ………………………………… 73
2.1. Соціокультурна ситуація в підросійській Україні …………….. 75
2.1.1. Перепис населення ………………………………………………….. 75
2.1.2. Мовно-етнічні характеристики ………………………………… 77
2.1.3. Релігійні характеристики …………………………………………. 81
2.1.4. Станові характеристики ………………………………………….. 83
2.2. Лінгвокультурні типажі підросійської України у творах
художньої літератури ХІХ ст. ………………………………………………… 91
2.3. Соціокультурна ситуація в підавстрійській Україні ………… 107
2.3.1. Перепис населення ………………………………………………… 107
2.3.2. Мовно-етнічні характеристики ……………………………….. 108
2.3.3. Релігійні характеристики………………………………………… 109
2.3.4. Станові характеристики …………………………………………. 110
2.4. Лінгвокультурні типажі підавстрійської України
у творах художньої літератури ХІХ ст. …………………………………. 112
РОЗДІЛ 3. ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТИПАЖІ УКРАЇНСЬКОГО
ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ ХІХ СТ.
(ПІДРОСІЙСЬКОЇ ТА ПІДАВСТРІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ) …………….. 125
3.1. Соціокультурні типажі …………………………………………………… 125
3.1.1. Лінгвокультурний типаж «чиновник» ……………………… 125
3.1.2. Лінгвокультурний типаж «пан» ………………………………. 171
3.1.3. Лінгвокультурний типаж «панич» …………………………… 208
3.1.4. Лінгвокультурний типаж «пані» ……………………………… 220
3.1.5. Лінгвокультурний типаж «панна» …………………………… 234
3.1.6. Лінгвокультурний типаж «селянин» ……………………….. 252
3.1.7. Лінгвокультурний типаж «робітник» ………………………. 281
3.1.8. Лінгвокультурний типаж «студент» ………………………… 322
3.1.9. Лінгвокультурний типаж «священик» …………………….. 339
3.1.10. Лінгвокультурний типаж «москаль-солдат» …………… 369
3.2. Етнокультурні типажі …………………………………………………….. 394
3.2.1. Лінгвокультурний типаж «козак» ……………………………. 394
3.2.2. Лінгвокультурний типаж «лях / поляк» …………………… 446
3.2.3. Лінгвокультурний типаж «жид» ……………………………… 461
3.2.4. Лінгвокультурний типаж «циган» …………………………… 497
ПІСЛЯМОВА ……………………………………………………………………………. 522
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………………….. 534
СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………… 569
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ ……………. 572
ДОДАТОК А. Лінгвокультурні типажі підросійської України …….. 578
ДОДАТОК Б. Лінгвокультурні типажі підавстрійської України ….. 638