Петро Олексійович Лавровський: наукова і науково-критична спадщина (до 190-річчя від дня народження) : Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 312 с. ISBN 978-966-489-491-0

Збірник наукових праць, підготовлений Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, присвячений постаті знаного славіста ХІХ ст., професора Харківського університету, учителя О. О. Потебні Петра Олексійовича Лавровського (1827–1886). У ньому розкривається роль ученого в становленні Харківської філологічної школи, характери-зується його внесок у різні галузі мовознавства та інших гуманітарних наук – слов’янознавство, україністику, фонетичні, дериватологічні, гра-матичні студії, джерелознавство, порівняльно-історичне мовознавство, порівняльну міфологію, лексикографію тощо. Особливу увагу приділе-но критико-аналітичній спадщині вченого, його діяльності як методоло-га науки та педагога, яка мала вплив на формування засад Харківської філологічної школи та творчої індивідуальності О. О. Потебні. Матері-али збірника становлять інтерес для славістів, філологів різних спеціа-лізацій, істориків науки в Україні.