Еґава Х.

Японська мова: ґендерний аспект / Навчальний посібник для читання / Хіроюкі Еґава. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 140 с.

ISBN 978-966-489-431-6

Навчальний посібник містить два розділи: «Японські історичні фрагменти ґендерного характеру» і «Феномени ґендерного характеру в сучасній японській мові». Кожен із розділів має підрозділи, які відображають багатосторонні явища з цієї проблематики. Кожний підрозділ ділиться на певні «етапи для читання», які спрямовані на підвищення зацікавленості з боку студентів до конкретної теми. Кожний етап має свій «словник», «текст», «базові» і «додаткові завдання», які дозволяють вдосконалити та поглибити тему на цьому етапі. Посібник торкається різноманітних як соціальних, так і мовних феноменів ґендерного характеру в діахронічному та синхронічному плані і адресується студентам, які володіють японською мовою на середньому (中級) та вищому (上級) рівнях, певною мірою обізнані із засадничими основами функціонування японського суспільства, а також мають необхідні практичні навички японського писемного та усного мовлення.

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ І
第1部
Японські історичні фрагменти ґендерного характеру
日本史の中のジェンダー
І.1. Стародавній період (до Х ст.) 原始・古代
ЕТАП 1 Життя в стародавні періоди
原始時代と古代の生活
ЕТАП 2 Боги та богині 男と女のカミたち
ЕТАП 3 Повість про Ґендзі, Аоі 源氏物語 葵
І.2. Середньовічний період (Х-ХV ст.) 中世
ЕТАП 1 Дружина самурая періоду Камакури
鎌倉武士の妻
ЕТАП 2 Життя в середньовіччі 中世の生活
ЕТАП 3 Чоловіки періоду Сенґоку
戦国時代の男たち
І.3. Феодальний період (ХVI-ХІX ст.) 近世
ЕТАП 1 Японці очима європейців
ヨーロッパ人が見た日本人
ЕТАП 2 Життя періоду Едо 江戸時代の暮らし
ЕТАП 3 Самураї періоду Едо 江戸時代の侍たち
І.4. Період модернізації (1867 -1945 ) 近代
ЕТАП 1 Держава та нація 国家と国民
ЕТАП 2 Активна жіноча діяльність 女性の活躍
ЕТАП 3 Соціальне просування жінок та їх участь
у війнах 女性の社会進出と戦争
І.5. Сучасний період (з 1945 р.) 現代
ЕТАП 1 Моя мрія 私の夢
ЕТАП 2 Японська кампанія 日本の会社
ЕТАП 3 Проблеми між чоловіками та жінками
女と男の問題
РОЗДІЛ II
第2部
Феномени ґендерного характеру в сучасній японській мові
現代日本語におけるジェンダーと言語的 な現象
IІ.1. Дослідження ґендерного питання в японській мові
日本語におけるジェンダー研究
ЕТАП 1 Важливі поняття для дослідження
研究にかかわる大切な考え方
ЕТАП 2 Жіноче мовлення та соціальний діалект
女性語と社会方言
ЕТАП 3 Стереотипи ステレオタイプ
IІ.2. Аспекти дослідження 研究のアスペクト
ЕТАП 1 Ґендерне питання та лінгвокраїнознавство
ジェンダーと言語地域研究
ЕТАП 2 Ґендерне питання та художня література
ジェンダーと文学
ЕТАП 3 Ґендерне питання та переклад
ジェンダーと翻訳
IІ.3. Ґендерне питання та сучасні медіа
ジェンダーと現代マスメディア
ЕТАП 1 Назва для людини
人に対する呼称
ЕТАП 2 Реакція на сексуальну дискримінацію
性差別に対する反応
ЕТАП 3 “Вибух” у сучасних медіа
炎上するメディア
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ