«КУЛЬТУРОЛОГІЯ» (Київ: Кондор, 2018)
(автори – Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю.)

Рецензована праця являє собою четверте видання підручника «Культурологія». У порівнянні з попередніми потрібно відзначити, що, по-перше, ця редакція значно доповнена численними ілюстраціями, що унаочнює теми та полегшує сприйняття матеріалу, а, по-друге, деякі розділи кардинально доопрацьовані або перероблені (зрозуміло, що найбільше це стосується сучасної культури).
Концепція авторів полягає у тому, що культура розглядається не лише як мистецтво та література (як це часто зустрічається у навчальній літературі такого роду), але з долученням до цього релігійної, політичної та науково-освітньої сфер. Це дозволяє глибше зрозуміти тенденції розвитку культури, їхній взаємозв’язок та взаємовплив. Культурологія постає тут як справді інтегруюча наука, що включає в себе основи релігієзнавства, політології, педагогіки тощо. Автори не уникають дискусійних питань ‒ про співвідношення культури та цивілізації, вплив глобалізації на сучасну культуру тощо.
Структура підручника логічно поділена на дві частини: теорія культури та історія культури. Починаючи з теоретичних аспектів дисципліни, автори спочатку розкривають сутність феномену культури як такої, її види, структуру тощо, після чого окреслюють основні етапи становлення світової та української культури (остання виділена в окремий розділ). До кожної теми пропонується перелік питань до самоперевірки, які спрямовані не лише на контроль рівня засвоєння матеріалу, але також примушують аналізувати, співставляти, вибудовувати власні міркування, окреслюють проблемне поле дисципліни.
Окремо відзначимо стиль викладу матеріалу, який є водночас як науково-коректним, так і доступним.

Доктор культурологічних наук, професор,
Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв Герчанівська П.Е.